مطالب شیرین روان شناسی و متافیزیک
ان ال پی . چهره شناسی و مطالب خواندنی دیگر
۱۳۸٧/۳/٢٦
درس 1 زندگی ... نظرات() 

 

                                            

                                           درس 1

جهان معلم ماست !!

ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و کائنات معلم ماست . وقتی در درسی مردودمی شویم باید دوباره ثبت نام کنیم و دوباره ! شرط ورود به درس بعدی ، یادگیری درس فعلی است و درسهای دنیا ، بی پایانند !

نتیجه : ما به دنیا آمده ایم که یاد بگیریم .